Rekreatif Haber


Geçen yıl da Türkiye’ye Tyrist getiren A grubu seyehat acentalarına destek verilmesi sağlanmış ve bu kapsamda hem turist sayısını arttırmak hem de acentalerı desteklemek için karar alınmıştı. Destekler bu kapsamda 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017’ye kadar devam edecek. İşte kararın tam metni.

Amaç ve kapsam: MADDE 1.

(1) Bu Kararın amacı; 16 Nisan 2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde, ülkemize yönelik turizm amaçlı seyahatlerde, turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün korunmasını teminen, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli (A) grubu seyahat acentaları tarafından ülkemize turist taşıyan turistik uçak seferlerine yönelik olarak sağlanacak desteğe ilişkin esasların belirlenmesidir.

Tanımlar: MADDE 2.

(1) Bu Kararda geçen;

a) Acenta: 14 Eylül 1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren (A) grubu işletme belgeli seyahat acentasım,

b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü),

c) Havalimanları: Antalya Gazipaşa-Alanya, Antalya, Muğla Dalaman, Muğla Milas- Bodrum, İzmir Adnan Menderes, Kütahya Zafer, Trabzon, Denizli Çardak, İsparta Süleyman Demirel, Eskişehir Haşan Polatkan, Ordu Giresun ve Samsun Çarşamba havalimanlarım,

ç) Tarifeli sefer: Kalkış saatleri ve ücretleri önceden ilan edilen, halkın kullanımına açık belirli bir düzende yapılan seferleri,

d) Tarifesiz sefer (charter): Belirli bir düzene bağlı kalmadan tarifeli seferler dışında yapılan seferleri,

e) Turistik uçak seferi: Bu Karar kapsamındaki havalimanlarına en az 100 yolcusu bulunan tarifeli ve tarifesiz (charter) uçak seferleri ile ilk inişini gerçekleştiren ya da İran’dan bu Karar kapsamındaki havalimanlarına ulaşmak için Türkiye’deki diğer havalimanları üzerinden gerçekleştirilen kapalı grup uçak seferlerini ifade eder.

Destek faaliyeti: MADDE 3.

(1) Ülkemize; Antalya Gazipaşa-Alanya, Antalya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum, İzmir Adnan Menderes, Kütahya Zafer, Trabzon, Denizli Çardak, İsparta Süleyman Demirel, Eskişehir Haşan Polatkan, Ordu Giresun ve Samsun Çarşamba havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz (charter) uçak seferleriyle 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına, turistik uçak seferi başına 6.000 (altıbin) Amerikan Doları destek sağlanır.

(2) Bir uçakta bir veya birden fazla acenta tarafından getirilen turistin bulunması halinde, her bir acentaya verilecek destek tutan, o acentamn getirdiği yolcuların uçaktaki toplam yolculara oranı esas alınarak hesaplanır.

(3) Belirtilen dönemler içerisinde, yolcuları tek bir acenta tarafından getirilen seferlere ilişkin talepler öncelikle sonuçlandırılır.

(4) 200 ve daha fazla koltuk sayısına sahip uçaklarla yapılan tarifesiz (charter) uçak seferlerinde en az 150 yolcu getirmek kaydıyla, birinci fıkrada yer alan destek tutarı %30 oranında artırılarak uygulanır.

Ödeme belgelerinin ibrazı: MADDE 4.

(1) Acentalann bu Karar kapsamındaki destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için, Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğde belirtilen, 2 nci maddede sayılan havalimanlarına tarifeli veya tarifesiz seferler ile turist getirdiğini gösterir belgelerin Bakanlığa ibrazı şartı aranır,

(2) Bakanlık, acentalar tarafından kendisine ibraz edilen belgeleri incelemekle yükümlüdür. Bakanlık inceleme neticesinde desteklenecek acenta ile destek tutarlarını belirler ve tahakkuk listelerini düzenler.

Finansman ve ödemeler: MADDE 5.

(1) Bu Karar kapsamında sağlanacak desteğe ilişkin ödemeler Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.

(2) Destekleme ödemeleri, turistik seferin gerçekleştirildiği ayı takip eden ayın ilk iş günü “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan döviz alış kurları esas alınarak ABD Doları karşılığı Türk Lirası cinsinden yapılır.

(3) Desteklere ilişkin yapılacak ödemeler, desteklenen acenta sayısı, uçuş ve yolcu sayısıyla ilgili bilgileri içeren gerçekleşme raporu aylık olarak Maliye Bakanlığına bildirilir.

Yetki: MADDE 6.

(1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin tebliğ çıkarmaya, desteklenecek acentalara ilişkin kriterleri belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları haklı ve mücbir sebep halleri de gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye Bakanlık yetkilidir.

Denetim ve haksız ödemelerin geri alınması: MADDE 7.

(1) Bu Karar kapsamında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde, geri alma işlemi için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

(2) Bu Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, haksız yere yararlandığı tespit edilen acentalar ile idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen acentaların işlemleri resen durdurulur ve söz konusu acentalar destekten yararlandırılmaz.

(3) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin işlem tesis eden birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(4) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük: MADDE 8- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme: MADDE 9- Bu Karar hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Destek tam metni için TIKLAYINIZ.

Reklam

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here